,,100 harcerzy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

OPUBLIKOWANO: 22 października 2018

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie to placówka kultywująca tradycje historyczne i patriotyczne. Dba o rozwój młodych pokoleń w zakresie poczucia więzi z własnym narodem. Dowodem na to są udokumentowane liczne przedsięwzięcia. W związku ze zbliżającą się 100–ą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, postanowiliśmy przyłączyć się do obchodów. We wrześniu przystąpiliśmy do realizacji projektu ,,100 harcerzy na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej. Projekt będzie realizowany we wrześniu i październiku b.r.
Głównym powodem realizacji projektu jest odczuwana przez nas potrzeba świętowania
100-lecia odzyskania niepodległości prze Polskę w naszej Małej Ojczyźnie. Projekt skierowany jest
do całej społeczności lokalnej. Mieszkańcy nie mają zbyt wielu okazji uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych. Nasi harcerze są widoczni w szerokich działaniach, bowiem na terenie gminy działają dwie drużyny harcerskie. Zakładamy, że dzięki projektowi wzbogacimy się o nowych harcerzy. Zależy nam, aby do harcerstwa należały dzieci uczące się w młodszych klasach szkół podstawowych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania ujęte w ramach projektu wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności.
Zaplanowane działania kierujemy do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy, jak również do rodziców i dziadków – świadków historii, byłych harcerzy, wszystkich, którzy będą chcieli uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości w atmosferze idei harcerskich.
Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić podejmowanie przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości, rozwijanie szacunku
do tradycji i dorobku narodowego oraz kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej
i kulturowej dzieci i młodzieży z własnym narodem. Chcemy włączyć społeczność lokalną
we wspólne świętowanie obchodów 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem pośrednim jest zwiększenie liczby harcerzy i powstanie drużyn zuchowych na terenie gminy Radzanów.
Podstawowe działania polegają na przygotowaniu przez uczniów i nauczycieli, przy współpracy społeczności lokalnej, wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budowaniem przez Polskę niepodległości. Wystawa będzie miała charakter częściowo stały, częściowo czasowy. Na początku roku szkolnego ogłosiliśmy zbiórkę pamiątek, nawiązaliśmy współpracę z mieszkańcami, Urzędem Gminy, pozostałymi szkołami, Ochotniczą Strażą Pożarną, w celu pozyskania pamiątek. Zebrane zdjęcia i inne pamiątki utrwalimy w postaci papierowej, zeskanujemy, opiszemy, oprawimy pozyskane tylko na czas wystawy zdjęcia, wykonamy tapetę ścienną(jako element tła wystawy) – mapę
II Rzeczpospolitej. Dokonamy uroczystego otwarcia wystawy pod hasłem: NIEPODLEGŁA, udostępnimy wystawę do zwiedzania społeczności lokalnej.
Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie Gminnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla wszystkich szkół z terenu gminy. Festiwal będzie skierowany do uczniów w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „0′, klasy I – III, IV – VI, VII – VIII
i III gimnazjum. Dzięki tej inicjatywie stworzymy okazję do rozwijania zainteresowań uczniów. Jednocześnie promujemy talenty, popularyzujemy pieśni i piosenki patriotyczne.
Zorganizujemy również wycieczkę do Warszawy, tematycznie związaną z odzyskaniem niepodległości i osiągnięciami II RP. Wyjazd obejmie zwiedzanie obiektów takich jak: Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Hotel Viktoria, Zamek Królewski, Liceum im. S. Batorego, Belweder, Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Sejm i Senat.
Pałac Prezydencki – miejsce spotkania marszałka Piłsudskiego z członkami niemieckiej Rady Żołnierskiej oraz pierwszy, po 123 latach, posterunek, gdzie na warcie stanęli polscy żołnierze,
Grób Nieznanego Żołnierza – najważniejszy z polskich monumentów upamiętniający tych, którzy
w przeszłości walczyli o niepodległą RP,
Hotel Victoria – tu stał pałac Kronenberga, w którym marszałek Piłsudski rozmawiał z członkami partii politycznych na temat powstania rządu narodowego,
Narodową Galerię Sztuki ,,Zachęta” – miejsce zamachu na pierwszego polskiego prezydenta – Gabriela Narutowicza. Na placu przed gmachem jest pomnik przedstawiający umierającego wojownika, który upamiętnia żołnierzy założonej przez Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, walczącej
z rosyjskim zaborcą,
Zamek Królewski – w 1918 roku siedziba Rady Regencyjnej,
Sejm i Senat – kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe,
Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Liceum Batorego – pierwszy w niepodległej RP nowoczesny budynek szkoły, kuźnia kadr i przyszłych elit RP,
Belweder – siedziba prezydenta, a potem marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zorganizujemy spotkanie z osobami urodzonymi w okresie międzywojennym, świadkami historii. Przeprowadzimy wywiad środowiskowy o ludziach pamiętających okres międzywojenny, chcemy odszukać osoby mieszkające na terenie gminy urodzone w latach 1918 – 1939. Pragniemy zaprosić świadków historii na spotkanie z uczniami i nauczycielami w szkole. Przeprowadzimy rozmowy
z sołtysami wsi, proboszczami, wyodrębnimy najstarszych mieszkańców gminy urodzonych w latach międzywojennych. Dokonamy przeglądu ksiąg parafialnych. Pozyskamy informacje z dokumentów Publicznej Biblioteki w Radzanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w poszukiwaniu śladów historii. Nawiążemy kontakt z radnymi Gminy Radzanów oraz emerytowanymi nauczycielami
i pracownikami oświaty. Ważne jest to, aby społeczność szkolna i lokalna miała świadomość powagi całego przedsięwzięcia.
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości połączymy z 15-leciem istnienia 1 Drużyny Harcerskiej Ziemi Radzanowskiej im. ppor. S. Pruszkowskiego, ps. ,,Maciek”, działającej w Rogolinie.
Społeczność lokalną zapraszamy do realizacji projektu. Dzięki aktywnej postawie harcerzy, uczniów szkół, będziemy starali się zebrać jak najwięcej pamiątek z okresu II Rzeczpospolitej, pozyskując jeod ludności miejscowej. Wszyscy zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy. Będzie ona dostępna dla społeczności lokalnej. Uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
i 15-lecia istnienia drużyny harcerskiej będą otwarte dla wszystkich chętnych.
Społeczność lokalna będzie mogła wziąć udział w kilku ciekawych przedsięwzięciach, powiązanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ideami harcerskimi, dającymi jednocześnie możliwość poznania historii gminy i historii Polski. Mieszkańcy będą mogli, dzięki projektowi,
w ciekawy sposób spędzić czas. Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, otwarcie wystawy, są skierowane do wszystkich. Mamy nadzieję, że korzyścią po realizacji tego projektu będzie pozyskanie nowych harcerzy. Sądzimy, że uda nam się zainteresować najmłodszych ideą harcerstwa, czego rezultatem będą gromady zuchowe w szkołach podstawowych w naszej gminie .Pragniemy, aby realizacja projektu przyczyniła się do postrzegania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej jako organizacji dbającej o historię regionu, kraju i propagującej lokalny patriotyzm. Chcemy rozwinąć współpracę z harcerzami działającymi na terenie gminy, a także włączyć do aktywnego życia pokolenie naszych dziadków – seniorów.
Serdecznie prosimy o współpracę.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu grantowego „100-lecie Niepodległej Polski” realizowanego w ramach projektu „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.