Ruszył nabór do programu „Sport dla Wszystkich”

OPUBLIKOWANO: 02 listopada 2018

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Celem programu jest między innymi pobudzenie do aktywności sportowej całych rodzin, wspieranie inicjatyw sportowych, promowanie sportu i aktywności sportowych wśród obywateli, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, ja również niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty
o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Alokacja środków przeznaczona na realizację działań w ramach wyznaczonego zadania wynosi  24 000 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wypełnić wniosek i złożyć  go w formie elektronicznej i papierowej
do dnia 14 grudnia 2018 r.

Szczegóły konkursu oraz zasady składania wniosków dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki