Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za rok 2016 - krok po kroku

Aktywa i pasywa w bilansie NGO, informacja dodatkowa w organizacji non profit, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe NGO jako małej jednostki, sprawozdanie organizacji non profit, rachunek przepływów pieniężnych. Katarzyna Trzpioła, Warszawa 2016

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń.

Rachunkowość, a specyfika działań organizacji pozarządowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych, rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce, zamknięcie roku, obowiązki podatkowe, rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność. Rafał Nawrocki, Gdańsk 2015

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń.

Rachunkowość, a specyfika działań organizacji pozarządowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych, rachunkowość organizacji pozarządowych w praktyce, zamknięcie roku, obowiązki podatkowe, rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność, rachunkowość spółdzielni socjalnych. Rafał Nawrocki, Gdańsk 2016

Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej.

Wolontariat jako forma aktywności obywatelskiej, wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej, znaczenie i rola wolontariatu w kształtowaniu ładu demokratycznego. Agnieszka Bejma, Warszawa 2012

Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

Prowadzenie i rejestracja organizacji pozarządowych, działalność bieżąca, źródła finansowania, konkursy dotacyjne, współpraca z organizacjami administracji publicznej, współpraca zewnętrzna z innymi podmiotami, pozyskiwanie przez NGO środków publicznych, organizacje tematyczne, procedury konkursowe , umowy dotacji, program współpracy, inicjatywa lokalna. Robert Barański, Anna Olejniczak, wydanie 2, Warszawa 2014

Fundacje i stowarzyszenia.

Powołanie i rejestracja organizacji pozarządowych, działalność bieżąca, źródła finansowania, konkursy dotacyjne, współpraca z organizacjami administracji publicznej, współpraca zewnętrzna z innymi podmiotami, organizacje tematyczne. Robert Barański, Jarosław Kotowski, wydanie 3, Warszawa 2016

Fundacje i stowarzyszenia. Prawny i podatkowy instruktaż finansowania z wzorcową dokumentacją.

Prawne aspekty funkcjonowania fundacji, prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia, stowarzyszenia i fundacja jako organizacja pożytku publicznego, podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń, dokumenty dotyczące fundacji, dokumenty związane ze stowarzyszeniem, dokumenty dotyczące organizacji pożytku publicznego. Damian Cyman, Aleksandra Zaręba – Cyman, Gdańsk 2013

Źródła Finansowania NGO Zmienione przepisy , praktyczne przykłady, niezbędne wzory.

Finansowanie bezpośrednie, składki członkowskie i majątek założycieli, sponsoring, loterie, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, zbiórki publiczne, dotacje i inne środki pomocowe, finansowanie pośrednie, wolontariat, zwolnienia podatkowe, otrzymanie nieruchomości publicznych. Sławomir Liżewski, Warszawa 2015

Budowanie zespołu.

Kierowanie zespołami, tworzenie wspólnej wizji, komunikacja międzyludzka, konflikty w zespole, podejmowanie decyzji, role w grupie, zmiana i rozwój, motywacja w zespole. Bożena Kowalczyk, Paweł Jordan, Warszawa 1996

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń.

Zagadnienia wprowadzające, obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń, polityka rachunkowości, plan kont fundacji lub stowarzyszenia nieprowadzących działalności gospodarczej, plan kont dla jednostek OPP prowadzących działalność gospodarczą, aktywa pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, polityka rachunkowości dla jednostki mikro, polityka rachunkowości jednostki OPP prowadzącej, sprawozdanie finansowe – wzory , dokumentacja. Anna Makal, Gdańsk 2016

Wszystko lub prawie wszystko o pieniądzach w organizacjach pozarządowych.

Strategie zbierania funduszy: co robić, aby zdobyć to, czego nam brakuje? kto powinien zbierać pieniądze? budżet – podstawa zbierania funduszy, prawne aspekty przeprowadzania zbiórek publicznych, dlaczego i kogo wspieramy, co i jak mówić aby uzyskać fundusze, jak nawiązać długofalową współpracę z biznesem? jak pisać wniosek o dotacje: zanim zaczniesz pracować nad wnioskiem, zasiadamy do pisania wniosku, dostaliśmy i …/nie dostaliśmy i…, gdzie szukać informacji o „źródłach”. Katarzyna Sekutowicz, Katarzyna Kozłowska, Warszawa 1997

Zarządzanie projektami w organizacji.

Strategiczne podejście do zarządzania organizacjami, podstawy zarządzania projektami, sukces i dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami, organizacja i funkcjonowanie zespołu projektowego, planowanie i organizowanie procesu realizacji projektu, planowanie zasobów projektu, metodyki zarządzania projektami, dylematy ryzyka w zarządzaniu projektami, zarządzanie jakością w projekcie, komunikacja w projekcie, zarządzanie projektami innowacyjnymi. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska, Warszawa 2014

Działalność Organizacji pozarządowych na rzecz Realizacji celów publicznych.

Problematyka definicyjna oraz typologia podmiotowa organizacji pozarządowych w oparciu o regulacje prawa polskiego, ustrojowo – prawne podstawy działalności organizacji pozarządowych na rzecz osiągania celów publicznych, materialny i prawny wymiar funkcjonowania organizacji pozarządowych w kontekście realizacji celów publicznych, działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych w ramach i poza strukturami administracji w ujęciu proceduralnym. Przemysław Kledzik, Warszawa 2013

O Przepływach Finansowych w Organizacji Pozarządowej, Fundacja dla Polski, Polsko- Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAFPIO

Planowanie jako element zarządzania organizacją, planowanie budżetu, a planowanie przepływów finansowych, przepływy finansowe – specyfika organizacji pozarządowych, budowanie planu przepływów finansowych krok po kroku, nadmiar lub niedobór funduszy – co możemy zrobić? Warszawa 2011

Drogowskaz dla NGO, Fundacja dla Polski, Fundusz PAFPIO, Fundacja PwC.

Standardy zarządzania finansami, standardy współpracy z administracją zapewniające wysoką jakość realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Warszawa 2014

Stowarzyszenia i fundacje.

Sytuacja stowarzyszeń za ziemiach polskich przed 1989 r, źródła prawa stowarzyszeń. zakres prawa o stowarzyszeniach, pojęcie stowarzyszenia i rodzaje, wolność i prawo zrzeszania się, tworzenie stowarzyszeń, postępowanie rejestrowe i ewidencyjne, statut, organy stowarzyszenia, członkostwo, majątek stowarzyszenia, nadzór nad stowarzyszeniami, ustanie stowarzyszenia, stowarzyszenie zwykłe, sytuacja prawna stowarzyszeń utworzonych na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1938r, fundacje na ziemiach polskich przed 1984r, źródła prawa, zakres ustawy o fundacjach, pojęcie fundacji, ustanowienie fundacji, statut, postępowanie rejestrowe, majątek fundacji, nadzór nad fundacjami, ustanie fundacji, szczególne rodzaje fundacji, przedstawicielstwa fundacji zagranicznych. Paweł Suski, Warszawa 2011

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi

Jak się zabrać do realizacji projektu, co chcemy zrobić i po co, dlaczego chcemy realizować nasz projekt, do kogo adresowane są działania, kto i jak będzie realizował projekt, ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało, co może nam przeszkodzić, analiza interesariuszy, analiza problemów, analiza celów, analiza strategii, matryca logiczna, dokonywanie zmian w projekcie, zarządzanie finansowe projektem, kontrola finansowa, monitoring, ewaluacja, wyniki ewaluacji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006

Narzędzia samooceny i rozwoju organizacji pozarządowej.

Ewaluacja – potrzebna czy konieczna, narzędzia samooceny, polskie przykłady pracy z narzędziem samooceny, instytucje wspierające organizacje pozarządowe w Polsce, karta samooceny. Paweł Jordan, Katarzyna Sekutowicz, Warszawa 2004

Rachunkowość nie tylko dla księgowych.

Rachunkowość : obowiązek czy potrzeba, podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej, bilans: obraz sytuacji majątkowej i finansowej, operacje gospodarcze oddziałujące na bilans, rachunek zysków i strat jako podstawa oceny wyniku finansowego, operacje gospodarcze wpływające na wynik finansowy, płynność finansowa, a rachunek przepływów pieniężnych, decyzyjne zastosowania rachunkowości. Teresa Kiziukiewicz, Warszawa 2007

Dotacje unijne dla NGO.

Przed złożeniem wniosku, doświadczenie w realizacji podobnych projektów, realizacja projektu w partnerstwie, jak wypełnić wniosek, odrzucenie wniosku, podpisanie umowy o dofinansowanie, wydatki objęte finansowaniem, kontrola realizacji projektu, sprawozdanie z realizacji projektu, rozliczenie projektu, dokumentacja księgowa, raportu, monitorowanie uczestników projektu, zasady promocji i oznakowania, trwałość projektu, podstawa prawna. Marek Peda, Warszawa 2016

Organizacja jutra.

Poza spadkiem marż, offshoring, dynamiczna specjalizacja, nowe formy łączenia i koordynacji, produktywne tarcie, tworzenie siatki funkcjonalnej, nowe podejścia do opracowania strategii. John Hagel III, John Sefly Brown, Gliwice 2006

Alfabeta zarządzania projektami.

Atmosfera, biuro projektów, biurokracja, burza mózgów, cel projektu, czas decyzyjność, eksperci, energia, etapy, feedback, geneza, grzechy zebrań, jasnowidzenie , jednostka, kick off, kierownik projektu, kolejność działań, komitet i sponsor, koncentracja , konsultanci, kooperacja , korekty, kreatywność, lekcja, łapanka, magnes, miejsce pracy, motywacja, narzędzia, nazwa projektu, niepokój, notatki, odpowiedzialność, perspektywa, podległość, priorytety w organizacji, produkty prac, prostota, przybliżenia, skala, słuchanie. Michał Kopczewski, Gliwice 2009

Trzeci sektor dla zaawansowanych.

Współpraca czy konflikt? Europa i Ameryka - modele współpracy, partnerstwo w praktyce – dylematy, jaka przeszłość. Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa 2008

Rozwój organizacji pozarządowych.

Organizacja pozarządowe w gospodarce rynkowej, rozwój i funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce, typy rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce, studia przypadków i zadania, metodyka badań typów rozwoju organizacji pozarządowych. Joanna Schmidt, Warszawa 2012

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer, Warszawa 2016