Postawmy na edukację

OPUBLIKOWANO: 18 stycznia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

W ramach konkursu można realizować działania dotyczące: wsparcia i rozwoju ucznia zdolnego, w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych,  realizację działań propagujących postawy przedsiębiorczości wśród uczniów, działania o charakterze edukacyjno-doradczym oraz z zakresu edukacji konsumenckiej, organizacji wyjazdów, obozów, kolonii tematycznych.

Nabór do konkursu potrwa do 12 lutego 2019 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowania w ramach zdania wynosi: 530 000,00 zł.

Treść ogłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Klikając Tu.