Propagowanie ekologicznego rolnictwa oraz pszczelarstwa

OPUBLIKOWANO: 18 stycznia 2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego głosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

W ramach działań można zorganizować między innymi: targi, festiwale, konferencje, imprezy, konkursy, spotkania edukacyjne, wizyty studyjne promujące rolnictwo ekologiczne oraz pszczelarstwo na terenie województwa mazowieckiego oraz wiele innych działań o tematyce dotyczącej obszaru zadania.

Nabór do konkursu potrwa do 15 lutego 2019 r.

Kwota alokacji w konkursie to: 200 000,00 zł.

Treść ogłoszenia oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Klikając Tu.