Regulamin darowizn Fundacji Klementyna (dalej: Fundacji)

Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia przez Fundację usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu przekazywania drogą elektroniczną darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji Klementyna z siedzibą w Białobrzegach (26-800), ul. Reymonta 11/6, KRS: 0000212824,
NIP 7981420365, Regon 673006872, jak również zasady związanych z przekazywaniem darowizn na jej rzecz tradycyjnym przelewem bankowym.

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

1. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji. Darowizny można przekazywać za pośrednictwem stron wpłatowych w domenach: https://klementyna.org/ , https://fundacjakdm.org/ , https://nadziejadlastarszych.pl/ , https://stopprzemocy.pomaranczowaenergia.org/ .

2. Darowizny są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, ul. Grunwaldzka 192, 60-166 Poznań NIP 7792308495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS 0000274399.

3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. kart płatniczych, przelewów elektronicznych, BLIK oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU S.A. jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/platnosci-online).

4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub inną kwotę wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie payu.pl przed rozpoczęciem płatności.

6. Darowiznę można też przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu na nr konta głównego Fundacji Klementyna: 15 9117 0000 0022 8436 2000 0030.

Dane osobowe

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja KLEMENTYNA z siedzibą w Białobrzegach. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres: Białobrzegi 26-800, ul. Reymonta 11/6, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@klementyna.org

2. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia (wymagane przez banki), adres, numer telefonu, adres @-mail, numer rachunku bankowego.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a) podjęcia czynności zmierzających do zawarcia/wykonania umowy darowizny (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz Fundacji Klementyna (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

c) informowania Cię o kierunkach działań Fundacji, prowadzonych czy planowanych projektach, a także przekazywania informacji związanych z Twoimi darowiznami. Będziemy się z Tobą kontaktować za pomocą e-maili, SMSów, przesyłek listowych oraz telefonicznie (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą);

d) realizacji uzasadnionego interesu Fundacji Klementyna, tj. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z naszej współpracy oraz w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Fundacja Klementyna będzie przetwarzać Twoje dane nie dłużej, niż jest to niezbędne do zrealizowania celu dla jakiego pozyskano dane osobowe, a w szczególności:

a) w przypadku czynności zmierzających do zawarcia/wykonania umowy darowizny – do czasu jej zrealizowania;

b) w przypadku obsługi bankowej i księgowej – do czasu wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym podatkowych (5lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

c) w przypadku czynności przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody;

d) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat)

5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (usługi prawne, finansowe, informatyczne, itp.), a także organy publiczne jeżeli przepis prawa tak stanowi.

6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych,
  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

9. Masz prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo wpłat

Wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

Reklamacje i rezygnacja z przekazania darowizny

Masz prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu napisz do nas e-mail na adres: fundacja@klementyna.org wskazując w tytule „Reklamacja- darowizna”. Pieniądze zwrócimy w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zgłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail fundacja@klementyna.org