Regulamin Darowizn

§1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.fundacjakdm.org jest prowadzona przez FUNDACJĘ KOALICJA DLA MŁODYCH (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Białobrzegach, przy ul. Reymonta 11/6, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000212824, PLN, NIP: 7981420365.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie fundacjakdm.org realizowanego przez serwis PayU SA.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://fundacjakdm.org/regulamindarowizn/

§2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz FUNDACJI KOALICJA DLA MŁODYCH celem wsparcia działań statutowych.
 3. Darowizny przekazywane za pomocą strony pl mogą być realizowane bez ograniczeń czasowych.
 4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie fundacjakdm.org Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych,
 6. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.

§3.
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH z siedzibą w Białobrzegach (26-800) przy ul. Reymonta 11/6.
 3. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 5. Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja Koalicja dla Młodych ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Fundacją pod adresem mail’owym fundacja@fundacjakdm.org