Ruszyła kolejna edycja Instrumentu Aktywizacji Sołectw

OPUBLIKOWANO: 29 marca 2019

Zarząd Województwa mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (MIAS MAZOWSZE 2019). Jest to kontynuacja edycji z 2018 r.
Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
Podmiotami uprawnionymi do aplikowania są gminy wiejskie oraz wiejsko-miejskie z terenu województwa mazowieckiego.
Wsparcie finansowe udzielane jest w realizację zadań w zakresie:
– ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych, etc.;
– remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw, etc.;
– zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem, etc.;
– remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej;
– wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).
Jedna Gmina może złożyć maksymalnie 5 wniosków o wartości max.10 000 zł każdy.
Wnioski o dofinansowania można składać od  27 marca 2019 rdo 17 kwietnia 2019 r.

Regulamin oraz szczegóły składania ofert dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.