O organizacji

Stowarzyszenie LGD „Zapilicze” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych działających jako Lokalna Grupa Działania (LGD), powstałym z inicjatywy Starosty Białobrzeskiego Andrzeja Oziębło w 2008r. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 64, poz. 427 z 2007 r. z późn.zm.).
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki Pilicy oraz rozwój kapitału społecznego.
Celem Stowarzyszenia LGD „Zapilicze” jest działalność na rzecz rozwoju 6 Gmin: Białobrzegi, Wyśmierzyce, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec w szczególności poprzez:

 • popieranie wszelkich działań mających na celu promocję w/w gmin,
 • wspieranie rozwoju edukacji,
 • popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony
 • środowiska, kultury, sportu i turystyki,
 • współpracę z organizacjami religijnymi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi,
 • kulturalnymi, gospodarczymi,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
 • rozwój świadomości obywatelskiej,
 • kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych w/w gmin,
 • podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
 • działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną,
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • działalność informacyjną i wydawniczą,
 • wspieranie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,
 • animacja i pobudzanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 • różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy,
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 • polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację,
 • poprawę jakości życia,
 • aktywizację mieszkańców, wzmacnianie potencjału społecznego,
 • poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym.

 

zwiń

Co udało nam się zrobić?

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na aktywizowaniu społeczności, motywowaniu do współpracy przy określaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie gminy, miasta czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy można realizować, a spodziewane efekty osiągnąć przez współpracę, mobilizuje członków LGD do wytężonej pracy i podejmowania nowych zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest więc zachęcenie partnerów do wspólnego działania i wskazywania korzyści, jakie z tego wynikają. Proces budowania partnerstwa ciągle trwa, jest bowiem procesem ciągłym podlegającym modyfikacjom wraz ze zmianami warunków otoczenia i nadal trwać będzie, aby tworzyć jak najlepsze plany rozwoju obszaru LGD „Zapilicze” i je realizować. Przez siedem lat działalności stowarzyszenia organizacja powiększyła się o 20 członków z sektorów: społecznego i gospodarczego – głównie są to organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Grupa osób i podmiotów tworzących obecnie partnerstwo jest gronem otwartym, zarówno na nowych członków jak i nowe idee i wyzwania w okresie programowania na lata 2014-2020. W ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 LGD „Zapilicze” przy wsparciu członków/ partnerów realizowała dwa główne cele: I – Rozwój turystyki w oparciu o walory rzeki Pilicy oraz II – Rozwój Kapitału społecznego. Cel I zakładał wykorzystanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego oraz położenia geograficznego w celu rozwoju turystyki (wykorzystując tu rzekę Pilica, największy lewostronny dopływ Wisły, która przepływa przez północno-zachodnią część powiatu). Realizacja celu zakładała rozwój kreatywności podmiotów, różnorodności podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki i zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru, ochrony i rewitalizacji materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, a także wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych, wspierających rozwój przedsiębiorstw, firm tworzących i dystrybuujących produkty tradycyjne i lokalne, świadczących szeroko pojęte usługi turystyczne. W ramach celu I zmodernizowano i rozwinięto małą infrastrukturę turystyczną realizując następujące przedsięwzięcia: wybudowano pole namiotowe z miejscem do wodowania kajaków; zmodernizowano stanicę Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (PWOPR); wybudowano kontener sanitarny na terenie PWOPR; zmodernizowano ścieżkę rowerową; oznakowano profesjonalną sieć tras do uprawiania Nordic Walking; utworzono izbę regionalną „Centrum Kultury i Tradycji”; poddano pracom konserwatorskim trzy obiekty zabytkowe; oznakowano 22 miejsca atrakcyjne historycznie; opracowano i wydano publikacje, foldery, mapy, kalendarze promujące obszar LGD, zachęcające do korzystania z walorów turystycznych. Wszystkie te działania wspierają ofertę turystyczną w regionie, przyczyniają się do poprawy miejsc aktywnego wypoczynku, wzbogacają bazę turystyczną, a zarazem tworzą miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Wszystkie operacje były realizowane przez podmioty biorące udział we wdrażaniu podejścia LEADER do rozwoju lokalnego. Dzięki podjętym działaniom zauważyliśmy intensyfikację korzystania z walorów turystycznych skupionych wokół rzeki Pilicy (organizacja imprez integracyjnych nad wodą, spływów kajakowych), co przyczyniło się do zwiększenia dochodów firm zajmujących się wypożyczaniem sprzętu kajakowego. Według informacji WOPR oraz badań własnych LGD w ostatnim okresie odnotowano większą liczbę turystów korzystających z przygotowanych dla nich obiektów. Cel II zakładał wzmocnienie potencjału ludzkiego, zaangażowanie mieszkańców do wyboru priorytetowych działań z wypracowanego podczas warsztatów i konsultacji. Nacisk położono na wzmocnienie działań podejmowanych w partnerstwie międzysektorowym. W ramach realizacji postawionego celu przeprowadzono 8 następujące działania: zmodernizowano 12 remiz strażackich; wyremontowano i odnowiono 12 klubów wiejskich; wybudowano 5 placów zabaw; wybudowano 2 boiska wielofunkcyjne; zagospodarowano 8 terenów zielonych, ciągów spacerowych; zorganizowano 45 imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych; przeprowadzono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Dzięki tym inicjatywom w latach 2009-2015 wykorzystaliśmy 3 595 762,97 zł, co daje 91,9% w ramach realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. Zamykając okres programowania 2007-2013 możemy stwierdzić realizację wskaźników na poziomie 93%. Podejmowane przez lata działania przyczyniły się w znacznej mierze do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami. Zauważono wzmocnienie spójności podejmowanych lokalnie decyzji, podniesienie jakości zarządzania i wzmocnienie kapitału społecznego w społecznościach wiejskich. Realizacja zadań przyniosła ze sobą szereg korzyści, wśród których najważniejsze to lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (ludzkich i naturalnych), dostosowanie kierunków działania do potrzeb podmiotów funkcjonujących na danym obszarze. Niewątpliwą wartością dodaną bieżącego okresu programowania jest zwiększenie aktywności mieszkańców wokół działań na rzecz rejestracji organizacji pozarządowych oraz podejmowania inicjatyw lokalnych w obrębie powyższych. Najbardziej zauważalna jest oczywiście poprawa infrastruktury, organizacja miejsc skupiających mieszkańców wokół realizacji wspólnego celu.

zwiń

Wiadomości

OPUBLIKOWANO: 14 sierpnia 2019

Konkurs o lokalnych organizacjach społecznych! Wygraj atrakcyjne nagrody!

Co wiesz na temat organzacji pozarządowych? Kim są ludzie pracujący społecznie? Kiedyś coś o nich słyszałeś? Właśnie...co? Jaka jest Twoja wiedza w tym temacie? Czy uczestniczyłeś w jakimś wydarzeniu organizowanym...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 27 lipca 2019

Wygraj pieniądze na materiały promujące twoją organizację

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, do udziału w konkursie "Promuj Swoje NGO". Celem konkursu jest umożliwienie małym, lokalnym organizacjom pozarządowym zyskania większej rozpoznawalności...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 10 lipca 2019

Promuj swoją organizację i pokaż jak działasz!!!

Kim jesteście, gdzie działacie, co robicie? Niestety nie zawsze o Was wiemy, nie zawsze mieszkańcy zauważają działania organizacji pozarządowych. Jak promujecie swoją organizację? Jakie działania podejmujecie, by mieszkańcy Waszych miejscowości...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 03 maja 2019

Zainspiruj się. Kasa za pomysły!

Do 15 maja nasza Fundacja przyjmuje pomysły mieszkańców powiatu białobrzeskiego na projekty. W tym roku na najlepsze pomysły mamy do przekazania ponad 55 tys. złotych. Jest to możliwe dzięki realizacji...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 26 kwietnia 2019

Szkolenie dla wnioskodawców Działaj Lokalnie

25 kwietnia w naszej Fundacji odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalny, instytucji oraz mieszkańców z całego powiatu białobrzeskiego zainteresowanych Programem Działaj Lokalnie. Program Działaj Lokalnie jest programem grantowym....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 18 marca 2019

Wariaci zmieniający lokalny świat na lepsze uczą się chwalić

[embed]https://youtu.be/-Ur8vklS_SM[/embed]

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 16 marca 2019

Bo im chce się chcieć. Konkurs „Wolontariusz na medal”

Już teraz można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz na medal”. III Sektor, czyli organizacje społeczne, grupy nieformalne oraz wolontariusze. Są oni bardzo ważną częścią życia każdej społeczności, tej większej i...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 15 marca 2019

CO Z TYM III SEKTOREM W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM…

Wiele osób zapewne uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie całego powiatu. Często jednak nie jesteśmy świadomi tego, kto jest ich organizatorem, kim są ludzie stojący za przygotowaniem...

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 25 lutego 2019

„Sąsiad może pomyśleć, że chcę się wybić na pracy społecznej.”. Społecznicy nie potrafią się chwalić swoją pracą.

Społecznicy mają problem z mówieniem o swoich osiągnięciach. Każdego roku organizują m.in.: zajęcia pozalekcyjne, pikniki i festyny rodzinne, upamiętniają historię lokalną, a nikt nie wie, że robią to właśnie ONI....

CZYTAJ

OPUBLIKOWANO: 20 lutego 2019

Szkolenie: Pomyśl strategicznie o swojej organizacji.

Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego do udziału w cyklu szkoleniowym dotyczącym działalności NGO. 15 i 16 marca 2019 r. (piątek-sobota) od 9:00 do 16:00...

CZYTAJ